Algemene
Voorwaarden – auto-inside.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht
door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij
herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting
herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming
en extra garantie

Artikel 13 – Levering
en uitvoering

Artikel 14 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 –
Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    
Aanvullende
overeenkomst
:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    
Bedenktijd: de termijn waarbinnen
de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    
Dag: kalenderdag;

5.    
Digitale inhoud: gegevens die in
digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.    
Duurovereenkomst: een overeenkomst die
strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;

7.    
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel –
waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op
het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van
de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    
Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;

10. 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die
tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;

11. 
Techniek voor
communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Bezoekadres:

Auto Inside
Fahrenheistraat 20C2
6003DC Weert
Netherlands

Retouradres:

Auto inside
Fahrenheistraat 20C2
6003DC Weert
Netherlands

 

Telefoonnummer: 0495-548112
E-mailadres: info@auto-inside.nl
KvK-nummer: 12041806
Btw-identificatienummer: NL141191867B01

 

Indien de activiteit
van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de 
gegevens over de
toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer
een gereglementeerd beroep uitoefent:

         
de
beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

         
de
beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;

         
een
verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3
Toepasselijkheid

1.    
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.    
Voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    
Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    
Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

1.    
Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2.    
Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    
Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5
De overeenkomst

1.    
De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2.    
Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.    
Indien de overeenkomst elektronisch
tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen.

4.    
De ondernemer kan zich binnen
wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    
De ondernemer zal uiterlijk bij levering
van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:

a.    
het bezoekadres van de vestiging van
de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.   
de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.    
de informatie over garanties en
bestaande service na aankoop;

d.   
de prijs met inbegrip van alle
belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.    
de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;

f.    
indien de consument een
herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    
In geval van een duurtransactie is
de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    
De consument kan een overeenkomst
met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.

2.    
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat
in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    
als de consument in eenzelfde
bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een
door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.

b.   
als de levering van een product
bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van
    producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of
    een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd:

3.    
De consument kan een dienstenovereenkomst
en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.    
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat
in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:

5.    
Indien
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.    
Indien
de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens
de bedenktijd

1.    
Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    
De consument is alleen aansprakelijk
voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan
met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    
De consument is niet aansprakelijk
voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij
het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.    
Als
de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn aan de ondernemer.

2.    
Zo
snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen.
De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    
De consument zendt het product terug
met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

4.    
Het
risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    
De
consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of
als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten
voor terugzending niet te dragen.

6.    
Indien
de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die
niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde
hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een
bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat
door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis.

7.    
De
consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.    
de
ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.   
de
consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd
heeft verzocht.

8.    
De
consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.    
hij
voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.   
hij
niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of

c.    
de
ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.    
Als
de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9
Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    
Als
de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.

2.    
De ondernemer vergoedt alle betalingen
van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de
ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    
De ondernemer gebruikt voor
terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.

4.    
Als de consument heeft gekozen voor
een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende
producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:

1.    
Producten of diensten waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.    
Overeenkomsten die gesloten zijn
tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode
waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.    
Dienstenovereenkomsten, na volledige
uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.    
de
uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en

b.   
de
consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.    
Pakketreizen als bedoeld in artikel
7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.    
Dienstenovereenkomsten voor
terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.    
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is
voorzien;

7.    
Volgens specificaties van de
consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.    
Producten die snel bederven of een
beperkte houdbaarheid hebben;

9.    
Verzegelde producten die na
ontvangst zijn ontzien van de verzegeling of waaruit blijkt dat de zegel is
beschadigd;

10. 
Producten die na levering door hun
aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. 
Alcoholische dranken waarvan de
prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

12. 
Verzegelde audio-, video-opnamen en
computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. 
Kranten, tijdschriften of magazines,
met uitzondering van abonnementen hierop;

14. 
De levering van digitale inhoud anders
dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.    
de
uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en

b.   
de
consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs

1.    
Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

2.    
In afwijking van het vorige lid kan
de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3.    
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:

a.
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de
consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    
De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    
De
ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    
Een
door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    
Onder
extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

1.    
De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.

2.    
Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.    
Met inachtneming van hetgeen
hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    
Na ontbinding conform het vorige lid
zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
terugbetalen.

5.    
Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

Opzegging:

1.    
De consument kan een overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    
De consument kan een overeenkomst
die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    
De consument kan de in de vorige
leden genoemde overeenkomsten:

         
te allen tijde opzeggen en niet
beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;

         
tenminste opzeggen op dezelfde wijze
als zij door hem zijn aangegaan;

         
altijd opzeggen met dezelfde
opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.    
Een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.    
In afwijking van het vorige lid mag
een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.    
Een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot
het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.

7.    
Een overeenkomst met beperkte duur
tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur:

8.    
Als een overeenkomst een duur van meer
dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

 

Artikel 15 Betaling

1.    
Voor zover niet anders is bepaald in
de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na
het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    
Bij de verkoop van producten aan
consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden.

3.    
De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

4.    
Indien de consument niet tijdig aan
zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening
te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

1.    
De ondernemer beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    
Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwa
me tijd nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd
, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.

3.    
Bij de ondernemer ingediende
klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    
Indien de klacht niet binnen een
redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

1.    
Op overeenkomsten tussen de
ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende
bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.